Vedtægter

Foreningen vedtægter

§1 Navn og hjemsted
1. Foreningens navn: TFCV Beredskab, stiftet d. 13.januar 2017
2. Foreningens hjemsted: Hjortøgård, Sandet, 3500 Værløse

§2 Formål
2.1. Foreningens formål er at sikre køretøjer til brug for brand & redningsopgaver samt ambulancetjeneste i forsvaret.

§3 Medlemmer
3.1. Som medlemmer kan med bestyrelsens godkendelse optages enkeltpersoner.
3.2. Foreningens bestyrelse kan afvise ansøgning om optagelse af medlemskab uden yderligere begrundelse.
3.3. Ingen medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer der deltager i events og arrangementer kan godkendes uden pletfri strafattest og børneattest.
3.4. Alle medlemmer skal halvårligt fremvise kørekort, sker dette ikke kan bestyrelsen uden anden begrundelse bortvise medlemmet eller bestyrelsesmedlemmet.

§4 Indmeldelse og kontingent
4.1. Indmeldelse koster 150,00 kr. for voksne samt unge over 12 år. En familie med to voksne og 2 børn u/ 12 år, koster 250,00 kr. helårligt og gælder for et kalenderår.

§5 Hæftelse
5.1. Ingen medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt økonomisk eller juridisk for dispositioner foretaget af foreningen.

§6 Brug af foreningens køretøjer
6.1. Brug af foreningens køretøj skal ske i overensstemmelse med de enhver tid gældende medlemsvilkår, der fastsættes på foreningens generalforsamling. Redaktionelle og uopsættelige ændringer kan besluttes og formidles af foreningens bestyrelse.
6.2. Køretøjet må ikke videreudlejes, udlånes eller lignende.
6.3. Et medlem må således hverken helt eller delvist overlade brugen af køretøjet til andre med mindre medlemmet er berettiget dertil efter nærværende vedtægter eller de til enhver tid gældende medlems vilkår.

§7 Brug af foreningens køretøjer
7.1. Forenings medlemmer kan gratis benytte foreningens køretøjer
7.2. Medlemmer afleverer køretøjet fuld tanket og i samme stand som ved afhentning.

§8 Foreningens køretøjer – drift og vedligeholdelse
8.1. Udgifter til drift, dvs. forsikring, vægtafgift, synsafgift og vejhjælp, afholdes af foreningen hvor medlemmerne betaler hertil, på baggrund af de faktiske omkostninger. Øvrige udgifter til reparationer, reservedele m.v. er foreningen uvedkommende og afholdes direkte af medlemmerne, dvs. at der ikke kan indkøbes varer, ydelser eller bestilles autoreparationer og brændstof i foreningens navn.
8.2. Der kan ikke oprettes købekort i foreningens navn.

§9 Opsigelse
9.1. Et bestyrelsesmedlem kan opsige sit medlemskab af foreningen til enhver tid. Opsigelsen gives til et medlem af bestyrelsen, skriftligt, gerne på e-mail. Ved opsigelse bortfalder stemmerettigheder og brugsret til køretøjer med øjeblikkelig virkning.

§10 Eksklusion
10.1. Foreningens bestyrelse kan i følgende tilfælde beslutte at ekskludere et medlem af foreningen:
Såfremt et medlem benytter køretøjerne på uforsvarlig måde, eller i øvrigt ikke overholder de udarbejdede vilkår for benyttelsen. Såfremt et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer.
Såfremt et medlem groft overtræder gældende dansk lovgivning.

§11 Generalforsamling
11.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
11.2, Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i april.
11.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af medlemmerne forlanger det med angivelse af dagsorden.

§12 Indkaldelse m.v.
12.1. Der indkaldes skriftligt til generalforsamlingen med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling kan forkortes til 8 dage.
Indkaldelsen til generalforsamlingen skal varsles pr. brev eller e-mail.
12.2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og formanden udsender dagsordenen senest 2 uger før generalforsamlingen.
12.3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen, samt at stille forslag har ethvert medlem.

§13 Beslutninger på generalforsamlingen
13.1. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Forslag om vedtægtsændringer kræver dog et flertal på mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
13.2. Hvert medlem har på foreningens generalforsamling en stemme og kan herudover afgive stemme i henhold til skriftlig fuldmagt fra et andet medlem.
13.3. Sekretæren skriver referat for generalforsamlingen. Referatet underskrives af hele bestyrelsen. Referatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede, skal tilsendes medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§14 Bestyrelse
14.1. Generalforsamlingen vælger af foreningens medlemmer en bestyrelse til. Varetagelse af den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.
14.2. Bestyrelsen består af en formand, der vælges af bestyrelsen, samt yderligere 2-4 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.
14.3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år af gangen, således at halvdelen eller den tilnærmede halvdel af bestyrelsen afgår ved hver generalforsamling.
14.4. Generalforsamlingen vælger desuden for ét år ad gangen en eller to bestyrelses- suppleanter med angivelse af deres rækkefølge.
14.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§15 Tegningsret
15.1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Både formand og kasserer har råderet over foreningens bankkonto. Bestyrelsen kan vedtage ifm. udbygninger, særlige forhold, at optage kredit i pengeinstitut. En kredit må aldrig overstige 30 % af den til enhver tid værende egenkapital ved regnskabsårets afslutning. Bestyrelsen kan vedtage der optages en kredit dog kun ved enstemmig vedtagelse ført til referat.

§16 Aktivernes tilhørsforhold
16.1 Der kan ikke udtages pant, gøres udlæg i et eller flere medlemskaber ligesom køretøj/er ikke kan gøres til genstand for pant eller udlæg. Dette kan dog i henhold til 15.1, ophæves sådan, at 30 % af egenværdien kan udlægges som garanti for en optaget kredit.

§17 Opløsning
17.1. Forslag om foreningens opløsning kan vedtages på foreningens generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer.
Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endelig vedtages med et flertal på mindst 2/3af de afgivne stemmer
17.2. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.
17.3 Ved opløsning af foreningen og efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gæld, skal køretøjerne får evt. frasalg tilbydes foreningens medlemmer som1. prioritet – under samme vilkår som ved frasalg til tredjemand.
Foreningen skal ved evt. opløsning have køretøjet/rene, vurderet af mindst 2 uafhængige skønsmænd som vælges ved en bestyrelses flertalsbeslutning.
Ved store afvigelser i de 2 vurderinger, udregnes et gennemsnit af disse og lægges til grund ved salget til tredjemand eller ved overdragelse til 1 eller flere af foreningens medlemmer.
Et eventuelt økonomisk overskud der henstår ved opløsning af foreningen, kan tilfalde et lignende formål eller støtte hvad bestyrelsen finder egnet.